We act according to GDPR

INFORMATION CLAUSE AVAILABLE UNDER THE LINK ATTACHED IN THE E-MAIL

În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119 din 04.05.2016, p. 1), denumit în continuare "GDPR", vă informăm că:

 

  1. Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este Clico Solutions SRL, Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul POLIGRAFEI, Nr.75, Camera 16,Etaj 1, Romania
  2. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în Clico Solutions SRL este disponibil la următoarea adresă de e-mail address dataprotection@clico.ro.
  3. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. B al GDPR în scopul procedurii de achiziție publică, înainte de începerea prestării serviciilor.
  4. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate până când veți retrage consimțământul dvs. pentru prelucrarea acestora, cel puțin pentru perioada de prestare a serviciilor sau a livrării de bunuri și pentru perioada necesară asigurării protecției juridice, în special urmăririi oricărei reclamații sau perioada necesară îndeplinirii obligațiilor care decurg din dispozițiile legale aplicabile responsabilului cu protecția datelor, oricare dintre acestea este mai lungă.
  5. Datele dvs. cu caracter personal nu vor sta la baza procesării automate și luării deciziilor automate, inclusiv a profilării.
  6. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi puse la dispoziția terților, cu excepția entităților cu care responsabilul cu protecția datelor cooperează în scopul prelucrării datelor, precum și entităților și organismelor cărora responsabilul cu protecția datelor este obligat sau are dreptul să furnizeze date cu caracter personal în conformitate cu normele generale prevederile legale aplicabile.
  7. Aveți dreptul să accesați, să corectați, să transferați, să ștergeți, să limitați procesarea și să vă opuneți procesării în continuare a datelor dvs. în orice moment (fără a afecta legalitatea procesării acestora) prin trimiterea unei declarații adecvate la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@clico.ro.
  8. Aveți dreptul să depuneți o plângere la organismul care supraveghează prelucrarea datelor cu caracter personal, de ex. la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Varșovia, ul. Stawki 2, dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se efectuează cu încălcarea prevederilor aplicabile ale legii.